Nhân sự

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

V?n phong H? Chi Minh
Lim, Beomsang
LU?T S?


Lu?t s? Baek Wooryol s? gop ph?n gi?i quy?t va ng?n ch?n cac mau thu?n phap ly phat sinh c?ng nh? s? ap d?ng tinh ly phu h?p theo quy đ?nh phap lu?t. đ?ng th?i, ong c?ng s?n sang h? tr? khach hang h?t minh v?i tinh th?n trach nhi?m cao.

 • Beomsang Lim
 • Tel : +84 8 3822 7161
 • Fax : +84 8 3822 7162
 • E-mail : bslim@lawlogos.com


 • L?nh v?c hanh ngh?

 • Tai chinh/ Th? tr??ng v?n
 • H?p tac/ Nh??ng quy?n kinh doanh

 • H? v?n

 • Tr??ng Trung h?c Ph? Thong Seoincheon (1999)
 • đ?i h?c Lu?t t?i Han Qu?c (LL.B., 2009)

 • Kinh nghi?m

 • đ??c cong nh?n la lu?t s? t?i Han Qu?c (2009)
 • H?c vi?n Nghien c?u T? phap, Toa an T?i cao t?i Han Qu?c (2012)
 • đ??c cong nh?n v??t qua đ?t ki?m tra c?a Fair Trade Expert
 • Hoan thanh khoa h?c c?a H?c vi?n đao t?o Lu?t Doanh nghi?p, Lien đoan Lu?t s? Seoul l?n 1
 • Hoan thanh khoa h?c c?a H?c vi?n đao t?o Lu?t Lao đ?ng, Lien đoan Lu?t s? Seoul l?n 2

 • L?nh v?c chuyen mon/ V? vi?c th?c hi?n

 • Tranh ch?p, ki?n t?ng:
  - Th?c hi?n cac cong vi?c tranh ch?p, ki?n tung lien quan đ?n ch? y?u đ?n cac h?p đ?ng nh??ng quy?n th??ng m?i nh? c?a hang ti?n ich S,
  - Th?c hi?n cac cong vi?c tranh ch?p, ki?n tung lien quan đ?n Lu?t Phan ph?i quy mo l?n nh? L Mart,
  - Th?c hi?n cac cong vi?c tranh ch?p, ki?n tung lien quan ch? y?u đ?n ti?n l??ng, sa th?i nh? Toa so?n bao K, Vi?n phat tri?n S,
 • - hi?n cac cong vi?c tranh ch?p, ki?n tung lien quan đ?n cac doanh nghi?p khac.
 • T? v?n: - Th?c hi?n cac cong vi?c t? v?n th??ng xuyen lien quan đ?n kinh doanh nh??ng quy?n th??ng m?i, phan ph?i cho cac cong ty nh?: C?a hang ti?n ich S, L Mart, C?a hang ban s?n ph?m thi?t y?t D,
  - Th?c hi?n cac cong vi?c t? v?n th??ng xuyen lien quan cho t? ch?c tin d?ng nh? ngan hang K, Thong tin tin d?ng I,
  - Th?c hi?n cac cong vi?c t? v?n th??ng xuyen lien quan đ?n lao đ?ng cho cac cong ty nh? Toa so?n bao K, Xe h?i S.
  - Th?c hi?n cac cong vi?c t? v?n ch? y?u lien quan đ?n thanh l?p cong ty đ?u t? n??c ngoai, tai c? c?u cong ty nh? cong ty I, cong ty H, cong ty S,
  - Th?c hi?n cac cong vi?c t? v?n khac lien quan d?n doanh nghi?p

 • đ?u t? qu?c t?:
  - Hi?n t?i đang th?c hi?n cac cong vi?c t? v?n lien quan đ?n vi?c thanh l?p cong ty đ?u t? n??c ngoai, M&A, … t?i cong ty Lu?t Logos co tr? s? t?i Thanh ph? H? Chi Minh.

 • Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
  Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • TEL 84-8-3822-7161
 • FAX 84-8-3822-7162
 • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
  Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • TEL 84-4-3771-0334~6
 • FAX 84-4-3771-0337
 • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.