Dịch vụ

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Tai chinh/Pha s?n doanh nghi?p


Gi?i thi?u

V?i nhi?u n?m hanh ngh? trong l?nh v?c tranh t?ng va tr?ng tai, cac Lu?t s? c?a chung toi mang đ?n cho khach hang nh?ng ki?n th?c sau r?ng v? cac quy đ?nh c?a phap lu?t va kinh nghi?m hanh ngh? th?c t? t?i cac toa an va trung tam tr?ng tai ma chung toi hanh ngh?, c?ng nh? mong mu?n va ni?m đam me đ? ap d?ng nh?ng kinh nghi?m đo nh?m gi?i quy?t cac v?n đ? c?a khach hang. Ph?m vi hanh ngh? c?a chung toi trong nhi?u l?nh v?c bao g?m kinh t?, dan s?, hinh s?, hanh chinh, th??ng m?i va gia đinh. Cac chuyen gia phap ly c?a chung toi c?ng r?t thanh th?o trong cac l?nh v?c đoi h?i nh?ng k? n?ng va kinh nghi?m chuyen sau nh? thu?, th??ng m?i binh đ?ng va c?nh tranh, tai chinh va ch?ng khoan, mua ban va sap nh?p, tai c? c?u doanh nghi?p, pha s?n, sang ch?, lao đ?ng, b?o hi?m, moi tr??ng, xay d?ng va b?t đ?ng s?n, th??ng m?i qu?c t?, tr?ng tai va gi?i quy?t tranh ch?p trong va ngoai n??c, va lu?t hi?n phap.

Trong l?nh v?c tranh t?ng, m?c tieu đ?u tien va hang đ?u c?a chung toi la đ?t đ??c k?t qu? co l?i nh?t cho khach hang. Cac Lu?t s? tranh tr?ng lien k?t ch?t ch? v?i cac c?ng s? c?a cac đ?i tac lien k?t lien quan đ?n cac v?n đ? c?a v? vi?c nh?m đ?a ra cam k?t kh? thi t?t nh?t cho khach hang va theo đu?i t?ng v? vi?c v?i s? nhi?t tinh va c?n th?n ma khach hang mong đ?i t? m?t hang lu?t qu?c t? uy tin.

Thông tin liên hệ

Trụ sở chính Seoul, Hàn Quốc Ông. Doohyun Ryu : 02-2188-1003
Văn phòng Hồ Chí Minh - Ông. Beomsang Lim +84-(0)28-3822-7161 (Tiếng Anh, Tiếng Việt)
- Internet Phone 070-8676-8844 (Tiếng Hàn)
- Điện thoại +84 (0)91 612 0802 (Tiếng Hàn, Tiếng Anh)
Văn phòng Hà Nội - Ông. Kyungsup Kim +84-(0)24-3771-0334 (Tiếng Anh, Tiếng Việt, Tiếng Hàn)
- Internet Phone 070-7500-0357(Tiếng Anh)
- Điện thoại +84-(0)93-636-8001 (Tiếng Anh, Tiếng Hàn)


Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.