Ấn phẩm

đANG TIN C?Y VA M?NH M? TREN TOAN C?U

Bản tin luật

게시판
Title Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa
Writer LAWLOGOS   Date 2017-07-24 view 156


Ngày 14 tháng 04 năm 2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa. Nghị định này quy định về nội dung, cách ghi và quản lý nhà nước về nhãn hàng hóa lưu thông tại Việt Nam và hàng hoá nhập khẩu. Những điều khoản đáng chú ý được quy định trong Nghị định này như sau:

-        Về nội dung của nhãn hàng hóa: Nội dung bắt buộc phải ghi trên nhãn hàng hoá gồm: tên hàng; tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hoá; xuất xứ của hàng hoá. Ngoài ra, tuỳ thuộc vào tính chất của từng loại hàng hoá, các nội dung bắt buộc quy định tại Phụ lục I của Nghị định này và các quy định chuyên ngành khác có liên quan phải được thể hiện trên nhãn. (Sau đây gọi là "nội dung bắt buộc")

-        Về vị trí của nhãn hàng hoá: Nhãn hàng hoá phải gắn với hàng hoá, bao bì thành phẩm ở vị trí có thể dễ dàng thấy rõ nội dung bắt buộc của nhãn hàng hoá mà không cần phải tách rời chi tiết của hàng hoá. Trong trường hợp không được phép hoặc không thể mở bao bì bên ngoài, thì nhãn chứa tất cả các nội dung bắt buộc phải được gắn với bao bì bên ngoài.

-        Về kích thước của nhãn hàng hóa, kích thước của số, chữ trên nhãn hàng hoá: Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm ghi nhãn hàng hoá phải tự xác định kích thước nhãn hàng hoá và phải đảm bảo rằng nhãn đó thể hiện tất cả các nội dung bắt buộc, dễ đọc bằng mắt thường và đáp ứng các yêu cầu khác quy định tại khoản 2 Điều 5 của Nghị định này.

-        Về màu sắc của nhãn hàng hóa: Màu sắc chữ cái, chữ số, hình vẽ, hình ảnh, nhãn hiệu, dấu hiệu trên nhãn hàng hoá phải rõ ràng và đặc biệt đối với các nội dung bắt buộc theo yêu cầu, màu chữ và chữ số phải tương phản với màu nền của nhãn hàng hóa.

-        Đối với các ngôn ngữ sử dụng trên nhãn hàng hoá: Nội dung bắt buộc của nhãn hàng hoá phải bằng tiếng Việt, trừ một số nội dung có thể được trình bày bằng các ngôn ngữ khác có nguồn gốc La tinh. Đối với hàng hoá sản xuất và lưu thông trong nước, nhãn hiệu, ngoài việc tuân thủ các quy định trên, có thể chứa thông tin bằng một ngôn ngữ khác. Nội dung bằng một ngôn ngữ khác phải tương ứng với nội dung tiếng Việt. Kích thước của các chữ cái bằng ngôn ngữ khác không được lớn hơn kích thước chữ của nội dung bằng tiếng Việt. Nếu nhãn hàng hoá nhập khẩu vào Việt Nam chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ các nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ bổ sung thông tin bắt buộc bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn hiệu gốc của hàng hóa.

Nghị định này có hiệu lực và thay thế Nghị định số 89/2006/NĐ-CP kể từ ngày 01 tháng 06 năm 2017.

Hàng hoá có nhãn hàng hoá thực hiện theo quy định tại Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định nhãn hàng hoá đã sản xuất, nhập khẩu, lưu thông, sử dụng trước ngày Nghị định mới có hiệu lực được tiếp tục lưu thông, sử dụng cho đến khi hết hạn sử dụng ghi trên nhãn của hàng hoá đó.

Nhãn hàng hoá, bao bì thương phẩm dán nhãn hàng hoá theo quy định của Nghị định số 89/2006/NĐ-CP và được sản xuất, in ấn trước ngày Nghị định mới có hiệu lực được tiếp tục sử dụng nhưng không quá hai năm, kể từ ngày Nghị định mới có hiệu lực thi hành.

Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh
Phòng 2002b, Centec Tower, 72-72 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 3, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
  • TEL 84-8-3822-7161
  • FAX 84-8-3822-7162
  • Văn phòng tại thành phố Hà Nội
    Phòng 2403, Keangnam Hanoi Landmark Tower, đường Phạm Hùng, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam
  • TEL 84-4-3771-0334~6
  • FAX 84-4-3771-0337
  • Copyright(c) LAWLOGOS. All rights reserved.